Vår organisation

Verksamheten inom Södertörns brandförsvarsförbund är indelad i en produktionsledning och i en stab.

Produktionen som är indelad i sex områden ansvarar för räddningstjänsten. Tillsammans med produktionschefen ansvarar respektive produktionsledare för att de fastställda målen uppnås. Staben är en stödfunktion åt brandchefen och organisationen. I staben finns ett antal funktionsansvariga som förutom rent produktionsstöd arbetar med policyfrågor av olika slag.